Syllabus & Outcomes

PG – 2019 Admission Onwards

Course description & Outcomes
syllabus

PG – 2014 to 2016 Admissions

Course description & Outcomes
syllabus

BSc FACS- 2017 Admission Onwards

Course description & Outcomes
syllabus

BSc FACS- 2013-2016 Admission Onwards

Course description & Outcomes
syllabus